Regulamin newsletter

I. Postanowienia ogólne

 

 1. Regulamin określa zasady świadczenia i korzystania z usługi Newsletter drogą elektroniczną.
 2. Operatorem usługi jest:This4You
  Nastrojowa 49 , 91-496 Łódź , NIP: 7272611508
 3. Do korzystania z usługi Newsletter konieczne jest posiadanie urządzenia typu komputer/tablet/smartfon z zainstalowanym systemem operacyjnym i przeglądarką internetową, dostęp do sieci Internet oraz aktywny adres poczty elektronicznej (e-mail).
 4. Regulamin usługi Newsletter dostępny jest na stronie this4you.pl pod adresem 

 

 

II. Przedmiot usługi Newsletter

 

 1. Usługa Newsletter (dalej: Newsletter), polega na przesyłaniu drogą elektroniczną przez This4you na podany przez odbiorcę adres e-mail informacji o ofercie, promocjach, usługach, konkursach, wydarzeniach, i kolekcjach dostępnych w  This4you.pl
 2. Newsletter wysyłany jest cyklicznie.

 

 

III. Warunki korzystania z Newslettera

 

 1. Newsletter przesyłany jest bezpłatnie po spełnieniu wszystkich opisanych niżej czynności.
 2. Warunkiem korzystania z Newslettera jest zamówienie usługi poprzez:
  1. zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu;
  2. prawidłowe wpisanie we wskazanym formularzu oznaczonym jako „Newsletter” na stronie internetowej This4you.pl, swojego adresu poczty elektronicznej (e-mail) i zatwierdzeniu go przyciskiem „Zapisz”.
 3. Podczas zapisu na Newsletter wymagane jest podanie własnego, aktywnego adresu
  e-mail.
 4. Po wykonaniu powyższych czynności, This4you automatycznie prześle na wskazany adres e-mail zwrotną wiadomość elektroniczną zawierającą link aktywacyjny: „Potwierdzam zapis”, który należy kliknąć, aby aktywować usługę.
 5. Zawarcie umowy na przesyłanie Newslettera następuje po aktywowaniu linku znajdującego się w przesłanej przez This4you wiadomości zwrotnej.
 6. Podanie adresu e-mail i aktywacja usługi stanowi wyrażenie zgody na zawarcie umowy na otrzymywanie Newslettera i akceptację niniejszego Regulaminu.
 7. Z chwilą potwierdzenia subskrypcji This4you rozpocznie świadczenie usługi Newslettera.
 8. Na Newsletter można zapisać się także podczas zakładania konta w sklepie internetowym www.this4you.pl 
 9. Poszczególne wiadomości, wysyłane w ramach usługi Newsletter, stanowią 
  w rozumieniu prawa autorskiego i podlegają ochronie określonej w przepisach prawa. Jakiekolwiek kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w sposób niezgodny
  z przeznaczeniem lub bez zgody This4you może stanowić naruszenie prawa.

 

 

IV. Czas trwania usługi Newslettera

 

 1. Umowa świadczenia usługi Newslettera zostaje zawarta na czas nieokreślony od momentu aktywowania Newslettera (kliknięcia w link aktywacyjny), do momentu wycofania zgody przez użytkownika.
 2. Użytkownik ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług Newslettera.
 3. Zrezygnować z otrzymywania Newslettera można w każdym czasie, bez podania przyczyny rezygnacji.
 4. W przypadku kiedy użytkownik rezygnuje z Newslettera za pomocą podanego w Newsletterze hiperłącza z informacją o rezygnacji, wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy
 5. Umowę o świadczenie usług Newslettera można także wypowiedzieć poprzez: skierowanie stosownego oświadczenia w zakresie rezygnacji na adres e-mail: biuro@this4you.pl . W takich przypadkach umowa o świadczenie Newslettera zostaje rozwiązana  w terminie do 30 dni od momentu otrzymania przez Lilou stosownego zgłoszenia.
 6. This4you ma prawo do usunięcia nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu e-mail podanego przez klienta.

 

 

V. Przetwarzanie danych osobowych

 

 1. This4you dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 2. Przekazywane nam dane osobowe są administrowane przez:

  • This4you Jarosław Dubiński z siedzibą w Łodzi, przy ul. Nastrojowej 49 (91-496 Łódź,)  posiadający NIP: 7272611508. 
 3. Administrowanie odbywa się na mocy regulacji wynikających z art. 26 ust. 1 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych), i spowodowane jest faktem, iż podmioty te wspólnie ustalają cele i sposoby przetwarzania Twoich danych.
 4. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się skontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych wysyłając maila na adres Biuro@this4you.pl.
 5. Przetwarzamy dane osobowe wszystkich subskrybentów w związku z wyrażeniem zgody na przesyłanie Newslettera (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w którym informujemy Cię o bieżącej ofercie handlowej oraz wydarzeniach, które mają miejsce w butiku online.
 6. Dane osobowe subskrybentów będą również przetwarzane w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń przez czas trwania usługi tj. do czasu cofnięcia zgody, w granicach prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 litera f RODO). Dodatkowo przetwarzamy dane w celach dowodowych (wyrażenie zgody lub jej cofnięcie czy wątpliwości związane z prawidłową realizacją żądania w zakresie RODO).
 7. Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie danych osobowych subskrybentów: adres e-mail.
 8. Dane osobowe subskrybentów Newslettera będą udostępniane innym odbiorcom danych tylko i wyłącznie w przypadkach przewidzianych przepisami prawa (jeśli zajdzie taka potrzeba) lub na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotom współpracującym z Administratorem. Podmioty te świadczą dla nas usługi z zakresu: utrzymania IT. Działania te dotyczą np. działań marketingowych, podmiotom świadczącym usługi IT czy serwisowe, które będą przetwarzać dane za zgodą i na wyraźne polecenie Administratora.
 9. Przekazane dane osobowe będą przechowywane aż do czasu wycofania zgody (co oznacza zakończenie świadczenia usługi i rozwiązanie umowy) oraz do czasu przedawnienia roszczeń z tego tytułu. Po tych okresach dane będą przechowywane jedynie przez czas wymagany przepisami prawa.
 10. Dane osobowe subskrybentów nie są przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) ani organizacjom międzynarodowym.
 11. Zapewniamy osobom, których dane osobowe przetwarzamy, realizację uprawnień wynikających z przepisów prawa, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych, ich sprostowania, zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a ponadto prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach określonych właściwymi przepisami. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli uważa, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.
 12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do świadczenia usługi tj. do otrzymywania Newslettera.
 13. Dane Osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i mogą być przetwarzane w celach marketingowych (w tym niezbędna analityka, zestawianie w profile marketingowe) tak, aby przedstawić Ci ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb i preferencji, wobec czego możesz wyrazić sprzeciw.

 

 

VI. Reklamacje i pozostałe informacje

 

 1. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter należy składać na adres mailowy biuro@this4you.pl.
 2. Składając reklamację należy podać dane osoby zgłaszającej reklamację oraz opis na czym polegały nieprawidłowości lub problemy z usługą Newsletter i jakie są oczekiwania wobec rozstrzygnięcia reklamacji.
 3. Odpowiedzi na reklamacje udzielane będą w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, pocztą elektroniczną na adres, z którego otrzymano zgłoszenie reklamacji.
 4. This4you zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w zakresie, w jakim pozwalają na to przepisy prawa. W takim wypadku This4you poinformuje o planowanych zmianach odpowiednio wcześniej na swojej stronie internetowej. Zmiany regulaminu nie będą naruszać praw nabytych już przez użytkowników oraz nie będą pogarszać warunków Newslettera.
 5. Każdorazowo przy zmianie regulaminu subskrybent otrzyma stosowaną informację o nowej wersji Regulaminu

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl